Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Muzycznych I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Białej Podlaskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Białej Podlaskiej .

Data publikacji strony internetowej: 2018-04-19. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • elementy graficzne nie posiadają alternatywnych opisów,
 • zbyt niski kontrast fragmentów tekstów w stosunku do tła,
 • brak wyróżnika wizualnego linków,
 • brak informacji o formacie i rozmiarze plików do pobrania,
 • niektóre pliki nie są dostępne cyfrowo, gdyż są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności lub zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o zapewnieniu dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Waldemar Robak1204smbiala@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 83 3435436. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek jest niedostępny dla osób na wózkach inwalidzkich ze względu na barierę architektoniczną w postaci schodów.
 2. W budynku nie ma ułatwień, oznaczeń, udogodnień dla osób niepełnosprawnych.
 3. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
 4. Pojazdy posiadające kartę osoby niepełnosprawnej mają prawo wjechać na teren zespołu pałacowo-parkowego Radziwiłłów.
 5. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on-line.