Aktualności

 • Zasady pracy szkoły od 18 stycznia 2021

  Zasady pracy szkoły od 18 stycznia 2021

  (skrót Wewnętrznych procedur bezpieczeństwa w warunkach pandemii COVID-19 w ZSM I i II stopnia w Białej Podlaskiej)

  Odnosząc się do treści zamieszczonych dnia 15 maja 2020 r. Rozporządzeń MEN oraz Komunikatu CEA z dnia 22 maja br., oraz przepisów aktualizujących powyższe Rozporządzenia podaję kilka informacji organizacyjnych. Od 18 stycznia 2021 uczniowie klas dyplomowych mogą umawiać się na konsultacje z nauczycielami przedmiotów głównych i akompaniatorami, spotkania konsultacyjne orkiestry kameralnej i chóru będą realizowane w grupach, w pozostałych przypadkach zajęcia będą prowadzone jak dotychczas w formie zdalnej.  Konsultacje dla dyplomantów będą odbywać się zgodnie z ustalonym harmonogramem. Konsultacje  z uczniami będą przebiegały w oparciu o wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół w związku z pandemią koronawirusa. Wszystkie osoby przebywające w Szkole zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny. Informacje na temat badania przydatności do PSM I st. oraz egzaminów wstępnych do PSM II st. zostaną umieszczone w najbliższym czasie w zakładce „aktualności”.

   

  UCZNIU!  

  1. Nie przychodź do Szkoły, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  2. Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej nauczycielowi.
  3. W holu obowiązkowo zdezynfekuj ręce, pamiętaj o obowiązku zakrywania ust i nosa.
  4. Spokojnie poddaj się pomiarowi temperatury ciała. Jeżeli chorujesz przewlekle i stale masz podwyższoną temperaturę, poinformuj wcześniej o tym Szkołę (najlepiej telefonicznie lub mailowo) i uzgodnij sposób postępowania.
  5. Z uwagą wysłuchaj i zastosuj się do zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Szkole, które przedstawi nauczyciel.
  6. Bezwzględnie stosuj się do wszystkich poleceń i wytycznych dyrektora lub nauczyciela.
  7. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
  8. Zapoznaj się z dostępnymi materiałami z zasadami prawidłowego mycia rąk (plakaty dostępne w każdej toalecie) oraz instrukcją dezynfekcji rąk (dostępną przy każdym dozowniku z płynem do dezynfekcji).
  9. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
  10. Jeżeli korzystałeś z rękawiczek ochronnych, zużyte wyrzuć do koszy na śmieci .
  11. Jeśli poczujesz się źle, natychmiast zgłoś to nauczycielowi.
  12. Informuj nauczyciela o wszelkich nietypowych sytuacjach.

  Życzę wszystkim dużo zdrowia, sił i wytrwałości !

 • Pismo dyrektora w sprawie rejestracji lekcji on-line.

  Informacja dla uczniów i rodziców

  W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi nagrywania przez uczniów bądź rodziców lekcji prowadzonych on-line informujemy:

  Nagrywanie jakichkolwiek spotkań on-line bez wiedzy i zgody ich uczestników jest naruszeniem norm społecznych. Jeśli lekcja lub inne spotkanie on-line ma być nagrane, to wszyscy uczestnicy powinni być o tym poinformowani i powinien być jasno określony cel tego nagrania.

  Nagranie lekcji na własne potrzeby ucznia (np. powtórka materiału) jest możliwe i nie jest zabronione.  Należy jednak pamiętać, że opublikowanie tego nagrania (np. umieszczenie w serwisach internetowych czy społecznościowych) będzie wiązało się z wykorzystaniem wizerunku nauczyciela, co może odbywać się tylko za jego zgodą. Jeśli wizerunek nauczyciela zostanie wykorzystany bez jego zgody, może on dochodzić roszczeń zarówno na mocy art. 81 ustawy o prawie autorskim i art. 24 prawa cywilnego. Żądania mogą dotyczyć zaniechania tego rozpowszechniania, usunięcia nagrania np. z portalu społecznościowego a także odszkodowania, zadośćuczynienia lub przekazania środków pieniężnych na cele społeczne.

  Jednocześnie przypominamy, iż obecność rodziców podczas lekcji on-line powinna być uzasadniona potrzebami, uzgodniona z nauczycielem prowadzącym lub wychowawcą i nie może w żaden sposób wpływać na przebieg lekcji.

 • Zarządzenie Dyrektora ZSM z dnia 16 stycznia 2021 roku

  ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH

  I i II STOPNIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ z dnia 16 stycznia 2021 roku.

   

  w sprawie zmiany trybu organizacji nauczania w dniach 18 – 29 stycznia 2021 roku na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Nauki z dni 13 stycznia 2021 roku.

   

  W dniach 18 – 29 stycznia wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywają się w trybie zdalnym. W uzasadnionych przypadkach lekcje indywidualne mogą odbywać się w budynku szkoły.

  Uczniowie klasy VI szkoły II stopnia mogą korzystać z konsultacji indywidualnych i grupowych po wcześniejszych ustaleniach z dyrektorem szkoły.

  W budynku szkoły obowiązują rygorystyczne zasady przestrzegania zaleceń związanych z pandemią.

  Wszyscy uczniowie odbywający zajęcia w trybie zdalnym zobowiązani są do kontaktu z nauczycielami   za pomocą e-dziennika.

 • Komunikat dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia w Białej Podlaskiej z dnia 05.11.2020

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pracujemy zdalnie do 29 listopada 2020.

  Jednakże, istnieje możliwość robienia konsultacji dla uczniów klas dyplomowych. Dotyczy to  II stopnia i przedmiotów z których uczniowie zdają egzamin dyplomowy a więc instrumentu i historii muzyki.

  [ ! COVID-19 ! ] Ograniczenie funkcjonowania szkół – zmiana rozporządzenia