Wytyczne GIS i Ministra do przeprowadzenia egzaminów.

Szanowne koleżanki i koledzy nauczyciele, społeczności szkolna, podaję fragment Rozporządzenia wraz z komentarzem na końcu:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 872)

w odniesieniu do szkół artystycznych wprowadziło następujące zmiany:

 • wprowadzenie możliwości prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach I – III

w § 7 zostały dodane ust. 3–8 dotyczące organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach I – III szkół podstawowych oraz w odpowiadających tym klasom odpowiednich klasach szkół artystycznych  (zgodnie z regulacją § 7 ust. 8 tego rozporządzenia)

 • uregulowanie kwestii rekrutacji do szkół artystycznych w § 11ba

termin przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego do szkół artystycznych wyznaczają dyrektorzy poszczególnych szkół lub placówek artystycznych, z tym że termin ten będzie musiał przypadać w okresie określonym przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i podanym do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra.

Szkoła lub placówka artystyczna podaje informację o terminie oraz warunkach przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego w Biuletynie Informacji Publicznej na co najmniej 7 dni przed terminem ich przeprowadzenia.

 • ustalenie form badania jakości kształcenia artystycznego do 30 września 2020 r.

Zgodnie z nowym § 11bb rozporządzenia Centrum Edukacji Artystycznej ma obowiązek ogłoszenia regulaminów poszczególnych form badania jakości kształcenia artystycznego na rok szkolny 2020/2021 nie później niż do dnia 30 września 2020 r., a nie jak do tej pory do dnia 15 czerwca.

 • odstąpienie od przeprowadzenia egzaminów promocyjnych i końcowych

Zgodnie z § 11bc rozporządzenia zmieniającego, w roku szkolnym 2019/2020 w szkołach artystycznych, nie przeprowadza się egzaminów promocyjnych i końcowych, a roczną lub końcową ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne artystyczne.

 • ograniczenie egzaminów wstępnych do szkół artystycznych:

Zgodnie z pkt 11a dodanym w § 13, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół egzamin wstępny do szkoły artystycznej będzie obejmował:

1) w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia:

 • w specjalnościach instrumentalistyka i lutnictwo – egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych,
 • w specjalności rytmika – egzamin praktyczny sprawdzający umiejętności w zakresie improwizacji i rytmiki,

2) w szkole muzycznej II stopnia:

 • w specjalnościach instrumentalistykainstrumentalistyka jazzowawokalistykawokalistyka jazzowa i lutnictwo – egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych,

 

Dla nas oznacza to że:

 1. Ocenę z instrumentu głównego, fortepianu dodatkowego oraz wszystkich zajęć teoretycznych ustala nauczyciel. Dotyczy to także uczniów kończących szkołę I stopnia. Jedyne egzaminy to egzaminy dyplomowe w szkole II stopnia.
 2. Proszę jednak zachować obowiązek zawiadomienia rodziców w przypadku zagrożenia ucznia oceną niepromującą listem przez sekretariat szkoły.
 3. Badanie przydatności kandydatów odbędzie się w czerwcu, powiadomię z 10 dniowym wyprzedzeniem.