Zasady pracy szkoły od 18 stycznia 2021

Zasady pracy szkoły od 18 stycznia 2021

(skrót Wewnętrznych procedur bezpieczeństwa w warunkach pandemii COVID-19 w ZSM I i II stopnia w Białej Podlaskiej)

Odnosząc się do treści zamieszczonych dnia 15 maja 2020 r. Rozporządzeń MEN oraz Komunikatu CEA z dnia 22 maja br., oraz przepisów aktualizujących powyższe Rozporządzenia podaję kilka informacji organizacyjnych. Od 18 stycznia 2021 uczniowie klas dyplomowych mogą umawiać się na konsultacje z nauczycielami przedmiotów głównych i akompaniatorami, spotkania konsultacyjne orkiestry kameralnej i chóru będą realizowane w grupach, w pozostałych przypadkach zajęcia będą prowadzone jak dotychczas w formie zdalnej.  Konsultacje dla dyplomantów będą odbywać się zgodnie z ustalonym harmonogramem. Konsultacje  z uczniami będą przebiegały w oparciu o wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół w związku z pandemią koronawirusa. Wszystkie osoby przebywające w Szkole zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny. Informacje na temat badania przydatności do PSM I st. oraz egzaminów wstępnych do PSM II st. zostaną umieszczone w najbliższym czasie w zakładce „aktualności”.

 

UCZNIU!  

 1. Nie przychodź do Szkoły, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 2. Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej nauczycielowi.
 3. W holu obowiązkowo zdezynfekuj ręce, pamiętaj o obowiązku zakrywania ust i nosa.
 4. Spokojnie poddaj się pomiarowi temperatury ciała. Jeżeli chorujesz przewlekle i stale masz podwyższoną temperaturę, poinformuj wcześniej o tym Szkołę (najlepiej telefonicznie lub mailowo) i uzgodnij sposób postępowania.
 5. Z uwagą wysłuchaj i zastosuj się do zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Szkole, które przedstawi nauczyciel.
 6. Bezwzględnie stosuj się do wszystkich poleceń i wytycznych dyrektora lub nauczyciela.
 7. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 8. Zapoznaj się z dostępnymi materiałami z zasadami prawidłowego mycia rąk (plakaty dostępne w każdej toalecie) oraz instrukcją dezynfekcji rąk (dostępną przy każdym dozowniku z płynem do dezynfekcji).
 9. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 10. Jeżeli korzystałeś z rękawiczek ochronnych, zużyte wyrzuć do koszy na śmieci .
 11. Jeśli poczujesz się źle, natychmiast zgłoś to nauczycielowi.
 12. Informuj nauczyciela o wszelkich nietypowych sytuacjach.

Życzę wszystkim dużo zdrowia, sił i wytrwałości !