Zapraszamy: Konstanty Andrzej Kulka i

         Konstanty Andrzej Kulka. Jest zali­cza­ny do gro­na naj­wy­bit­niej­szych skrzyp­ków swo­je­go poko­le­nia. Urodzony w Gdańsku w 1947 roku, naukę gry na skrzyp­cach roz­po­czął w wie­ku lat ośmiu u Stefana Hermana i kon­ty­nu­ował u tego same­go peda­go­ga w Liceum Muzycznym i Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Gdańsku.

Już jako 17-let­ni stu­dent uzy­skał dyplom z wyróż­nie­niem na Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. N. Paganiniego w Genui, jed­nak dro­gę do sła­wy otwo­rzył mu Międzynarodowy Konkurs w Monachium, gdzie zdo­był I nagro­dę. Od tego momen­tu roz­po­czę­ła się jego bły­ska­wicz­na karie­ra — od 1966 roku Konstanty Andrzej Kulka kon­cer­tu­je na obu pół­ku­lach (wszyst­kie kra­je Europy, USA, Ameryka Południowa, Japonia, Australia).

Jako soli­sta był gościem wie­lu reno­mo­wa­nych orkiestr, takich jak: Berliner Philharmoniker, Chicago Symphony, London Symphony, English Chamber, Filharmonia Leningradzka. Uczestniczył tak­że w pre­sti­żo­wych festi­wa­lach muzycz­nych, m.in.: w Berlinie, Bordeaux, Lucernie i wie­lu innych.

Szczególne miej­sce w tour­nées arty­stycz­nych skrzyp­ka zaj­mu­ją wystę­py z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Narodowej. Od 1968 roku Konstanty Andrzej Kulka wystę­po­wał w duecie z Jerzym Marchwińskim, upra­wiał też kame­ra­li­sty­kę wraz ze Stefanem Kamasą, Romanem Jabłońskim i Jerzym Marchwińskim jako czło­nek Kwartetu Polskiego Radia i Telewizji.

Artysta ma na kon­cie licz­ne nagra­nia dla Polskiego Radia i Telewizji oraz Polskich Nagrań. Wśród nagrań pły­to­wych szcze­gól­ne uzna­nie zyska­ły Cztery pory roku A. Vivaldiego z Orkiestrą Kameralną Karola Teutscha, Koncerty skrzyp­co­we F. Mendelssohna i A. Głazunowa z Orkiestrą Filharmonii Narodowej pod batu­tą Jerzego Katlewicza, Koncert skrzyp­co­wy J. Brahmsa z Orkiestrą Filharmonii Narodowej pod dyrek­cją Witolda Rowickiego, a tak­że Sonaty na skrzyp­ce solo J. S. Bacha.

Konstanty Andrzej Kulka nagry­wa tak­że dla zagra­nicz­nych radio­fo­nii i firm pły­to­wych — jego nagra­nie II Koncertu skrzyp­co­we­go K. Szymanowskiego dla EMI zosta­ło w 1981 roku nagro­dzo­ne „Grand Prix du Disque”. W ogrom­nym reper­tu­arze skrzyp­ka waż­ne miej­sce zaj­mu­je muzy­ka współ­cze­sna — jest on zna­ko­mi­tym inter­pre­ta­to­rem m.in. Koncertu skrzyp­co­we­go K. Pendereckiego, któ­ry wyko­ny­wał wie­lo­krot­nie z róż­ny­mi orkie­stra­mi pod dyrek­cją kom­po­zy­to­ra.